Snelle verzending

Gratis verzending

vanaf 65,-

Eigen import

Bestellen per fles of per doos

Korting per doos

Gratis verzending

vanaf €65,-

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse toont in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Wine & Roses. Het gebruik van de internetpagina’s van Wine & Roses is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften die van toepassing zijn op Wine & Roses. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

Als controleur heeft Wine & Roses talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld via de telefoon.

Definities

De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Wine & Roses is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de AVG. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende voorwaarden:

AVG / AVGB / GDPR
Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation. Meer informatie kunt u vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming.
Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Betrokkene
Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.
Verwerken
Verwerken is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op een verzameling van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslag, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.
Profiling
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifiek persoon kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking
De voor verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.
Bewerker
Bewerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.
Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
Derde partij
Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
Toestemming
Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

Naam en adres van de controller

Controller in het kader van de GDPR, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Wine & Roses

Woustraat 163
1074AK Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0) 20-3373042

Cookies

De internetpagina’s van Wine & Roses gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Wine & Roses de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt bezocht, omdat deze wordt overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Wine & Roses verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Wine & Roses geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Wine & Roses anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Contactmogelijkheid via de website

De website van Wine & Roses bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum van het onderwerp – en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of wanneer de overdracht tot doel heeft strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de betrokkenen of -diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de controller te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Een gegevensbeschermingsfunctionaris die in deze verklaring met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder is aangewezen, alsmede alle werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn in dit verband voor de betrokkene beschikbaar als contactpersonen.

Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van Wine & Roses krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, en ook wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de controller.

Wine & Roses informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail zal voor het eerst voor e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de controller te communiceren.

Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van Wine & Roses bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Wine & Roses zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben op elk moment het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is uitgegeven door middel van de double-opt-in procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Wine & Roses beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Opmerkingen functie in de website

Wine & Roses biedt gebruikers de mogelijkheid individuele opmerkingen achter te laten, die zich op de website van de controller bevindt.

Als een betrokkene een commentaar achterlaat op deze website, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en het door de betrokkene gekozen pseudoniem. Daarnaast wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen, en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt, of illegale inhoud publiceert via een gegeven opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij zich bij een inbreuk kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel dient van de verdediging van de gegevensbeheerder.

Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan ​​in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene

 1. Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

 2. Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan ​​van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking;
  • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

 3. Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller.

 4. Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem betreffen, onverwijld te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

  • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
  • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene het wissen van door Wine & Roses opgeslagen persoonlijke gegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van Wine & Roses of een andere medewerker moet er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om door dergelijke controllers gegevens te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van Wine & Roses of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 5. Recht op beperking van verwerking

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerker voorrang hebben op die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van door Wine & Roses opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de controller. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Wine & Roses of een andere medewerker regelt de beperking van de verwerking.

 6. Recht op gegevensoverdracht

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waar de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de GDPR, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet nodig voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten overbrengen, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris die is aangewezen door Wine & Roses of een andere werknemer.

 7. Recht op bezwaar

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Wine & Roses verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene negeren, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als Wine & Roses persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Wine & Roses voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, verwerkt Wine & Roses de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door Wine & Roses voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Wine & Roses of een andere werknemer. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 8. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op dezelfde manier van grote invloed is op hem of haar, zolang de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Wine & Roses passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van Wine & Roses of een andere medewerker van de controller.

 9. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van Wine & Roses of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

Gegevensbescherming voor applicaties en de aanvraagprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of via een webformulier op de website indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke tegen het wissen zijn. Andere legitiem belang in dit verband is, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

De persoonsgegevens delen we alleen met derden op de manier zoals nadrukkelijk omschreven in onze overeenkomsten en in dit privacybeleid. Wine & Roses kan persoonlijke informatie delen met bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze diensten. In deze context worden dergelijke overdrachten aan derden geleid door onze verwerkersovereenkomsten met hen. Deze bedrijven zijn gemachtigd om jouw persoonlijke informatie alleen te gebruiken om diensten voor jou of ons te leveren en dan alleen voor die doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld. In het geval van partners die je zelf rechtstreeks contracteerd, geldt het privacybeleid van die partners. Wij zijn dan niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten van deze partners.

Facebook

Op deze website is de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op het internet, een online community, die meestal kunnen gebruikers met elkaar kunnen communiceren en samenwerken in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of schakel de internetgemeenschap om persoonlijke of zakelijke-gerelateerde informatie te verstrekken. Facebook laat gebruikers van sociale netwerken tot de oprichting van de particuliere profielen bevatten, foto’s uploaden, en netwerk via vriend verzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, de controller is de Facebook-Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Met elke call-up van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internet website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook component van Facebook downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins kunnen worden benaderd onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In de loop van deze technische procedure, is Facebook op de hoogte van welke specifieke sub-site van onze website werd bezocht door de betrokkene gesteld.

Indien de betrokkene wordt aangemeld op hetzelfde moment op Facebook, detecteert Facebook met elke oproep-up op onze website door de betrokkene-en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website-die specifieke sub-site van onze Internet pagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en in verband met de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen geïntegreerd in onze website, bijvoorbeeld de “Like” button, of indien de betrokkene dient een reactie, dan overeenkomt met Facebook deze informatie met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt altijd, door middel van de Facebook-component, informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene is ingelogd op hetzelfde moment op Facebook in de tijd van de call-up op onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt op de Facebook-component of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie op Facebook is niet wenselijk voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit te voorkomen door in te loggen off van hun Facebook-account voor een call-up op onze website is gemaakt.

De bescherming van persoonsgegevens richtlijn gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt er uitgelegd wat instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast worden verschillende configuratieopties aan de verwijdering van de gegevensoverdracht naar bij laten, bijvoorbeeld bij de blokker van de aanbieder Webgraph, dat onder http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ verkrijgbaar. Deze toepassingen kunnen worden gebruikt door de betrokkene om een ​​data-overdracht naar Facebook te elimineren.

Google Analytics (met anonimisering-functie)

Op deze website is de controller de component van Google Analytics geïntegreerd (met anonymizer functie). Google Analytics is een web analytics dienst. Web analytics is het verzamelen, het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van de bezoekers van websites. Een web analyse dienst verzamelt, onder andere gegevens over de website van waaruit iemand is gekomen (de zogenaamde referrer), die sub-pagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een sub-pagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en om een ​​kosten-baten analyse van reclame op het internet uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de web analytics via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene wordt ingekort door Google en geanonimiseerd bij het benaderen van onze websites uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer te analyseren op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten, waarin de activiteiten zien op onze websites bieden, en andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven toegelicht. Met de instelling van de cookie, is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Met elke call-up van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component werd geïntegreerd, zal de Internet-browser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gegevens te verstrekken via de Google Analytics component voor het doel van online reclame en de afwikkeling van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure, de onderneming Google krijgt kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient, om de oorsprong van de bezoekers en klikken te begrijpen,en vervolgens te creëren commissie nederzettingen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen, en de frequentie van de bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internet site, zoals persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene, worden naar Google verzonden in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens verzameld via de technische procedure aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te voorkomen dat de instelling van cookies via onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de webbrowser gebruikt en dus permanent te ontzeggen de instelling van cookies. Een dergelijke aanpassing van de Internet browser gebruikt zou ook voorkomen dat Google Analytics van het instellen van een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast, koekjes al in gebruik door Google Analytics kan worden op elk gewenst moment via een webbrowser of andere programma’s verwijderd.

Daarnaast heeft de betrokkene heeft de mogelijkheid van bezwaar tegen een verzameling van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die gerelateerd is aan het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om een ​​dergelijke beletsel . Hiervoor moet de betrokkene het downloaden van een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s niet naar Google Analytics kan worden overgedragen. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar door Google. Als het IT-systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons voor Google Analytics uitschakelen opnieuw te installeren.Als de browser add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheden, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser add-ons uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kan worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht in de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

Google AdWords

Op deze website is de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor reclame op het internet die het mogelijk maakt de adverteerder om advertenties te plaatsen in Google zoekmachine resultaten en het advertentienetwerk van Google. Google AdWords kan een adverteerder voor een pre-definiëren specifieke zoekwoorden met behulp waarvan een advertentie op de zoekresultaten van Google alleen dan weergegeven, wanneer de gebruiker maakt gebruik van de zoekmachine op te halen een keyword-relevant zoekresultaat. In de Google Advertising Network, worden de advertenties verdeeld over relevante webpagina’s met behulp van een automatische algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is het bevorderen van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derde partijen en in de zoekmachine resultaten van de zoekmachine Google en een insertie van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt een conversie-cookie ingediend op het IT-systeem van de betrokkene met behulp van Google. De definitie van cookies is hierboven toegelicht. Een conversie-cookie verliest haar geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te kunnen identificeren. Als het cookie niet is verstreken, wordt de conversie-cookie gebruikt om te controleren of bepaalde sub-pagina’s, bijvoorbeeld de winkelwagen van een online winkel systeem werden opgeroepen op onze website. Door de conversie cookie kan zowel Google als de controller te begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website bereikte een omzet, dat wil zeggen, uitgevoerd of geannuleerd een verkoop van goederen.

De verzamelde gegevens en informatie via het gebruik van de conversie cookie wordt door Google gebruikt om het bezoek van statistieken op te maken voor onze website. Deze bezoek statistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers die door middel van AdWords-advertenties hebben gediend voor het succes of falen van elke AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties te optimaliseren in de toekomst te bepalen. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google dat de betrokkene kon identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de internetpagina’s bezocht door de betrokkene. Elke keer dat we onze internetpagina’s, persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene te bezoeken, wordt doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens verzameld via de technische procedure aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, te allen tijde voorkomen dat de instelling van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, door middel van een overeenkomstige instelling van de Internet browser gebruikt en dus permanent te ontzeggen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de Internet browser gebruikt zou ook voorkomen dat Google het plaatsen van een conversie cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie door Google AdWords ingesteld op elk gewenst moment via het internet browser of andere software programma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid van bezwaar tegen de rente op basis van advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene toegang van elk van de browsers in gebruik op de link www.google.de/settings/ads en de gewenste instellingen.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kan worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Instagram

Op deze website is de controller geïntegreerde componenten van de dienst Instagram. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto’s en video’s te delen, maar ook die gegevens in andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de aangeboden door Instagram diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Gebouw 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten.

Met elke call-up van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram component (Insta-knop) werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Instagram component van Instagram. In de loop van deze technische procedure, Instagram zich bewust wordt van welke specifieke sub-pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene.

Indien de betrokkene wordt aangemeld op hetzelfde moment op Instagram, Instagram detecteert bij iedere call-up op onze website door de betrokkene-en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website-die specifieke sub-pagina van onze internet pagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt via de Instagram component en wordt geassocieerd met de respectievelijke Instagram rekening van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Instagram geïntegreerde knoppen op onze website, dan Instagram overeenkomt met deze informatie met de persoonlijke Instagram user account van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens.

Instagram ontvangt informatie via de Instagram component dat de betrokkene heeft bezocht onze website op voorwaarde dat de betrokkene zich heeft aangemeld bij Instagram op het moment van de oproep op onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op de Instagram-knop of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram is niet wenselijk voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit te voorkomen door in te loggen off van hun Instagram-account een call-up op onze website is gemaakt.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming in Instagram kan worden opgehaald onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Op deze website is de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een Internet video portal die video-uitgevers in staat stelt om video clips en andere gebruikers gratis, die ook voorziet in gratis bekijken, toetsing en commentaar op ze in te stellen. YouTube kunt u alle soorten video’s publiceren, zodat u toegang tot zowel de volledige films en tv-uitzendingen, evenals muziek video’s, trailers en video’s die door gebruikers via het internet portaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Met elke call-up van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende YouTube-component te downloaden. Verdere informatie over YouTube kunnen worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure, YouTube en Google krijgen kennis van wat specifieke sub-pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, YouTube herkent bij elke oproep tot een sub-pagina met een YouTube-video, welke specifieke sub-pagina van onze website door de betrokkene werd bezocht bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de desbetreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google zal informatie via de YouTube-component dat de betrokkene op onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van de oproep op onze website is ingelogd op YouTube te ontvangen; dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op een YouTube-video of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google is niet wenselijk voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij hun eigen YouTube-account voor een call-up op onze website is gemaakt.

YouTube bepalingen inzake gegevensbescherming, verkrijgbaar bij https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Betaling Methode: Data van de bepalingen inzake het gebruik van PayPal als payment processor

Op deze website is de controller geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online payment service provider. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtual private of zakelijke accounts te vertegenwoordigen. PayPal is ook in staat om virtuele betalingen via credit cards verwerken wanneer een gebruiker een PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mail adres, dat is de reden waarom er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee functies en biedt bescherming koper diensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene kiest “PayPal”, zoals de optie betaling in de online shop tijdens het bestelproces, we automatisch de gegevens van de betrokkene om PayPal te verzenden. Door deze betaling optie selecteert, de betrokkene instemt met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal is meestal voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van de koopovereenkomst vereist ook deze persoonsgegevens, die in verband met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op de verwerking van betalingen en fraudepreventie. De controller zal persoonsgegevens doorgeven aan PayPal, in het bijzonder, als een legitiem belang in de transmissie wordt gegeven. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens door PayPal worden doorgegeven aan de economische ratingbureaus. Deze transmissie is bedoeld voor de identiteit en de kredietwaardigheid controles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en service providers of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of voor gegevens die moeten worden verwerkt in de volgorde.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken op ieder moment van PayPal. De intrekking heeft geen invloed op de gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verstrekt overeenkomstig (contractuele) betalingsverwerking niet.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kan worden opgehaald onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Juridische grondslag voor de verwerking

GDPR artikel 6(1) lid a, dient als wettelijke basis voor de verwerking van verrichtingen waarvoor we toestemming voor een specifieke bewerking doel te verkrijgen. Als de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld bij de verwerking van operaties zijn nodig voor de levering van goederen of een andere dienst, de verwerking gebaseerd op GDPR artikel 6 (1) lid b. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor de verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, is de verwerking op basis van GDPR artikel 6 (1) lid c.
In zeldzame gevallen,de verwerking van persoonsgegevens kan nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, als een bezoeker gewond geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere belangrijke informatie zou moeten worden doorgegeven aan een dokter, ziekenhuis of een andere derde partij. Dan is de verwerking zou worden op basis van artikel 6 (1) lid d.
Ten slotte kan verwerking worden gebaseerd op GDPR artikel 6 (1) lid f. Deze wettelijke basis wordt gebruikt voor de verwerking van transacties die niet worden gedekt door één van de bovengenoemde juridische gronden, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of door een derde partij nagestreefd is,uitgezonderd wanneer deze belangen moeten wijken voor het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen bijzonder toelaatbaar omdat ze specifiek de Europese wetgever genoemd. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen indien de betrokkene is een klant van de controller (overweging 47 Zin 2 GDPR).

Het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde partij nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op GDPR artikel 6 (1) lid f, ons rechtmatig belang is onze business uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het wordt gebruikt om de opslagduur van persoonsgegevens bepalen criteria de desbetreffende wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, zolang het niet langer noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de inleiding van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens zoals wettelijke of contractuele verplichting; Eis noodzakelijk een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het ontbreken van dergelijke gegevens te verstrekken

We verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale regelgeving) of kan ook het gevolg zijn van contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractuele partner).
Soms kan het nodig zijn om een ​​contract dat de betrokkene geeft ons persoonlijke gegevens, die vervolgens door ons verwerkt moet worden te sluiten. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens bij ons bedrijf tekent een contract met hem of haar. Het niet-verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden afgerond te hebben.
Voordat persoonsgegevens worden verstrekt door de betrokkene, moet de betrokkene contact opnemen met onze Data Protection Officer.Onze Toezichthouder voor gegevensbescherming verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wordt vereist door de wet of contract of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of er een verplichting om de persoonsgegevens en de gevolgen van niet-levering van te verstrekken de persoonlijke gegevens.

Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming, hebben we geen automatische besluitvorming of profilering gebruikt.

Welkom bij

Wine & Roses

 

Ben jij ouder dan 18?

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping